شرکت کیمیا گستر آتین

Transplant

در حال حاضر در سراسر جهان نیاز به بهبود عملکرد پیوند عضو و بافت   هنوز وجود دارد.  در مشارکت با تیم تحقیقاتی دانشگاهی در فرانسه، ماکوفارما راه حل هایی برای حفظ بافت را توسعه داده و دستگاه پزشکی برای پشتیبانی تیم های پیوند جهت به دست آوردن نتایج بهتری برای بیماران طراحی شده است.
راه حل های حفظ بافت شامل ترکیبات ابتکاری است که آسیب پیوند در حین جابه جایی، ذخیرع سازی را به حداقل میرساند.  دستگاه های پزشکی ارگونومیک و استریل برای تسهیل گرد آوری بافت و عضو در یک عملیات جراحی طراحی شده اند.

 

زیر مجموعه ها