شرکت کیمیا گستر آتین

Solutions

ارگان های شکمی چندگانه SCOT 15  راه حلی آماده استفاده است که برای استفاده در طول بازیابی، شستشو و ذخیره سازی هیپوترمی ( از جمله جابه جایی) گرافت های شکمی (کلیه، کبد و لوزالمعده) در نظر گرفته شده است. 
•    محلول  خارج سلولی با غلظت پتاسیم پایین ( 6 میلی مول بر لیتر)
•    محلول با 15 گرم بر لیتر پلی اتیلن گلیکول (PEG 20 kDa)
•    مناسب برای ذخیره در دمای اتاق (بین 2 تا 25 درجه )
•    حجم : 1500 میلی لیتر 
•    عمر مفید : 12 ماه 
•    ماده : کیسه EVA
 بروشور را از اینجا دانلود کنید