شرکت کیمیا گستر آتین

Devices

REF. BT0700040 – EXSANGUINATION LINE DURING MULTI-ORGAN RETRIEVAL

حجم مورد استفاده : 15 لیتر پر شدن با چگالی

اتصالات: ماسوره با 2.5 متر لوله گذاری + 1 گیره 

بروشور را از اینجا دانلود کنید