شرکت کیمیا گستر آتین

Mesenchymal stem cells

سیستم MC3 
کاشتن

REF. BC0400011 – SEEDING KIT
اتصالات: 1 متصل کننده MPC- 2 پورت دسترسی بدون سوزن، 1 میخ
بروشور را از اینجا دانلود کنید. 

 

 


بسته های کشت
REF. BC0600011 / BC0600021 / BC0600031 / BC0600041
بروشور را از اینجا دانلود کنید. 

 


مبدل متوسط 
کیت های مبدل متوسط 

REF. BC0400021
•    حجم: 500 میلی لیتر
•    استفاده از : CORNING، CellSTACK، یک یا دو محفظه 
•    اتصال: یک اتصال دهنده MPC، یک پورت دسترسی بدون سوزن، یک میخ
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

BC0400041
حجم: 1000 میلی لیتر
استفاده با: CORNING، CellSTACK، پنج محفظه
اتصال: 1 اتصال دهنده MPC، 1 پورت دسترسی بدون سوزن، 1 میخ
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 

 

بسته های مبدل متوسط با اتصال دهنده MPC 
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 


برداشت

کیت های برداشت
REF. BC0400031 / BC0400051
BC0400031

حجم : 500 میلی لیتر
استفاده با:  CORNING® CellSTACK®، یک یا دو محفظه 
اتصالات: یک رابط MPC ، سه پورت دسترسی بدون سوزن، یک میخ
بروشور را از اینجا دانلود کنید. 

 

 

BC0400051

حجم : 1000 میلی لیتر
استفاده با:  CORNING® CellSTACK®، پنج محفظه 
اتصالات: یک رابط MPC ، سه پورت دسترسی بدون سوزن، یک میخ
بروشور را از اینجا دانلود کنید.

 

بسته های برداشت با مبدل های MPC
REF. BC0602011 / BC0602021 / BC0602031
BC0602011

استفاده با: 1 کیت 500 میلی لیتری BC0400031  - یک اتصال دهنده MPC
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 

 

BC602021
استفاده از : یک کیت 500 میلی لیتری BC0400031  - دو اتصال دهنده MPC
بروشور را از اینجا دانلود کنید.

 

BC0602031
استفاده از : یک کیت 1000 میلی لیتری BC0400051  - 1 اتصال دهنده MPC
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 MEDIA  ( کیسه EVA متوسط آلفا MEM)

 

REF. BC0110010 / BC0110020 / BC0110060
BC0110010

حجم: 270 میلی لیتر 
استفاده از: CellSTACK® یک یا دو محغظه – محصول GMP برای کاربردهای کلینیکی
دمای ذخیره سازی: بین 2 درجه تا 8 درجه 
عمر مفید :  12 ماه 

بروشور را از اینجا دانلود کنید 

 

BC0110020

حجم: 675 میلی لیتر 
استفاده با: CellSTACK® پنج محفظه – GMP برای کاربرد های کلینیکی 
دمای ذخیره سازی: بین 2 تا 8 درجه 
عمر مفید: 12 ماه 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 

 

DMEM متوسط در کیسه EVA
BC0110060

حجم: 240 میلی لیتر 
استفاده با :  CellSTACK® یک یا دو محفظه – محصول GMP برای کاربردهای کلینیکی 
دمای ذخیره سازی : بین 2 تا 8 درجه 
عمر مفید: 8 ماه 
بروشور را از اینجا  دانلود کنید

 

 


BUFFER

BC0120020
حجم : 400 میلی لیتر 
استفاده با :  CellSTACK® یک یا دو محفظه – محصول GMP برای کاربرد های کلینیکی 
اتصالات : 2 پروت خروجی 
دمای ذخیره سازی: بین 2 تا 25 درجه 
عمر مفید 12 ماه 
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 

BC0120030
حجم: 1000 میلی لیتر 
استفاده با : CellSTACK® چهار محفظه – محصول GMP برای کاربردهای کلینیکی 
اتصالات: 1 LUER ماده- یک قسمت تزریقی – یک LUER نر
دمای ذخیره سازی: 2 تا 25 درجه 
عمر مفید: 12 ماه 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 

 بسته های جابه جایی 
REF. BC0300011 / BC0300021 /BC0300031 / BC0300041

بروشور را از اینجا دانلود کنید