شرکت کیمیا گستر آتین

Expansion

 

سلول های بنیادی خونساز
HP01
REF. BC0100010 - HP01 IN BOTTLE

حجم متوسط: 500 میلی لیتر 
بسته بندی: بطری های PET
استفاده :  محصول  GMP برای کاربرد های کلینیکی 
نگهداری: بین 2 درجه تا 8 درجه 
عمر مفید: 12 ماه 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 


REF. BC0100030 - HP01 IN EVA BAG
حجم متوسط : 1000 میلی لیتر 
کاربرد: محصول  GMP برای کاربرد های کلینیکی
ذخیره سازی: بین 2 تا 8 درجه 
عمر مفید: 12 ماه 
اتصالات: یک LUER ماده، یک محل تزریق، یک LUER نر، یک ریسمان
بروشور را از اینجا دانلود کنید.