شرکت کیمیا گستر آتین

Collection

برای سزارین و زایمان طبیعی 
RÉF. MSC1205DU – CORD BLOOD COLLECTION BAG
•    حجم جمع آوری تا 200 میلی لیتر 
•    داروی ضد انعقاد خون: 21 ml CPD+ 8 ml CPD  (کیسه شستشو)
•    سایز سوزن : 12 G
•    ویژگی های اضافی: مناسب برای زایمان سزارین. استریل شده قبل از بسته بندی.
•    جمع آوری: 2 سوزن 
•    عمر مفید: یک سال 
برشور توضیحات محصول از اینجا دانلود کنید 

 

REF. MSC1206DU – CORD BLOOD COLLECTION BAG
•    حجم جمع آوری: تا 200 میلی لیتر 
•    روش ضد انعقاد خون: 21 ml CPD+ 8 ml CPD   (کیسه شستشو)
•    اندازه سوزن: 12 G
•    ویژگی های مازاد: مناسب برای نقل انتقال در مورد سزارین، استریل قسمت داخلی قبل از بسته بندی 
•    جمع آوری: یک سوزن
•    عمر مفید: یکسال 
بروشور توضیحات محصول را از اینجا دانلود کنید.

 

 


برای زایمان طبیعی

REF. MSC1201DU – CORD BLOOD COLLECTION BAG

•    حجم جمع آوری: تا 200 میلی لیتر 

•    راه ضد انعقاد خون: 21 ml CPD+ 8 ml CPD   (کیسه شستشو)
•    اندازه سوزن:  12 G
•    ویژگی های دیگر: کیسه های حفاظتی 
•    جمع آوری: 2 سوزن 
•    عمر مفید: 1 سال 
بروشور توضیحات محصول را از اینجا دانلود کنید 

 

REF. MSC1202PU – CORD BLOOD COLLECTION BAG
•    حجم جمع آوری: تا 200 میلی لیتر 
•    روش ضد انعقاد خون: : 21 ml CPD+ 8 ml CPD   (کیسه شستشو)
•    اندازه سوزن: 12 G
•    ویژگی های دیگر: کیسه های محافظتی
•    وکیوم شده برای نمونه گیری
•    جمع آوری: 2 سوزن 
•    عمر مفید: یکسال 
بروشور توضیحات محصول را از اینجا دانلود کنید. 

 

 تجهیزات 
REF. 9DCN000 – DOCON STATE OF THE ART INTUITIVE BLOOD COLLECTION MIXER SUITABLE FOR CORD BLOOD COLLECTION
•    ابعاد: 205 x 460 x 215 mm (عرض، عمق، ازتفاع)
•    وزن: 3.3 کیلوگرم (بدون باتری)
•    گزینه ها: بسته باتری Docon  
•    9MSC10014596: Macoscan QSI
•    9DCN420: جعبه جابه جایی 
همراه با  برنامه خاص اختصاص داده شده به جمع آوری خون بند ناف
برشور توضیحات محصول را از اینجا دانلود کنید.