شرکت کیمیا گستر آتین

CELLS FREEZING

کیسه های EVA

منجمد کردن سلول ها و ذخیره سازی 
کیسه های EVA  ماکوفارما وسیله های استریل پزشکی هستند (مشخص شده با CE) که برای نگهداری بلند مدت سلول ها در دمای منهای 196 درجه نیتروژن مایع در نظر گرفته شده اند. شفافیت کیسه های EVA ماکوفارما امکان کنترل چشمی را آسان تر میسازد در حالیکه پورت های ساخته شده خروجی EVA برای جلوگیری از سوراخ شدن کیسه ها طی بازیابی سلول ها طراحی شده است. هر کیسه با یک لوله گذاری EVA طولانی برای اهداف نمونه گیری و همچنین یک لوله گذاری چندتایی PVC مجهز به چندین اتصال برای مرتفع ساختن تمامی نیاز ها ارائه شده است (جزییات را در زیر ببینید). تیوپهای EVA و PVC میتوانند با وسیله مهروموم سازی MACOSEAL TWIN EVA مهروموم شوند ( کد 9MSL3621). تیوپ های PVC استاندارد هستند (قطر 3.0 / 4.1میلی متر) و برای اتصال استریل به دیگر مواد PVC استاندارد مناسب هستند. 

تنظیمات لوله 

•    3 قفل LUER ماده، 1 محل تزریق (بدون لاتکس)
•    1 میخ، یک قفل LUER  نر، دو سوزن اتصال دسترسی 

EVA OVERWRAPS

ما استفاده از  OVERWRAPS را برای حفاظت از کیسه های انجماد سلول ها از طریق فرایند انجماد به شما پیشنهاد میدهیم. 
EVA OVERWRAPS ماکوفارما دستگاهی پزشکی استریل است که برای انجماد بلند مدت در منهای 196 درجه در نیتروژن مایع مناسب میباشد. 
دریچه پایینی امکان ورود ساده کیسه های انجماد سلول ها درون OVERWRAPS را فراهم نموده و فیلم EVA میتواند با تجهیزات مهروموم حرارتی استاندارد چسبانده شود. شفافیت  EVA OVERWRAPS  نه تنها خواندن برچسب ها را تسهیل میکند بلکه بازیابی سلولهای کیسه های انجماد را آسانتر مینماید.