شرکت کیمیا گستر آتین

Bone Marrow

REF. MSE0100Q – BONE MARROW TRANSFER / COLLECTION BAG
حجم جمع آوری : تا 450 میلی لیتر 
راه حل ضد انعقاد خون : 50 میلی لیتر ACD
اتصال : LUER  ماده 
عمر مفید: یکسال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید. 


REF. VSE6002Q – BONE MARROW TRANSFER / COLLECTION BAG
جمع آوری کامل: تا 1000 میلی لیتر 
اتصال: LUER  ماده 
عمر مفید: 5 سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 


REF. MSM0000XU – BONE MARROW CONTAINER / COLLECTION BAG

جمع آوری کامل : تا 40 میلی لیتر 
اتصال : 2 LUER  ماده ، یک نر، یک گیره دائمی 
عمر مفید: 5 سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید