شرکت کیمیا گستر آتین

اعزام مشاور به محل آزمایشگاه

اعزام مشاور به محل آزمایشگاه

در صورت لزوم، اعزام مشاور به محل آزمایشگاه نیز امکان پذیر می باشد.